Platform Global Goals Noordenveld
Een initiatief van PvdA/Groenlinks

SDG doel “Armoede” op de kaart in Noordenveld

Samen met andere fracties in de Noordenveldse gemeenteraad heeft GroenLinks een motie ingediend die het college opdraagt brede steun te verlenen op gebied van bestrijding van kinderarmoede. De volledige tekst van de motie hieronder, mede ingediend door de fracties van Christen Unie, CDA, Lijst groen Noordenveld, D66 en Gemeentebelangen. De motie is aangenomen.

De tekst van de motie:

De gemeenteraad van Noordenveld in vergadering bijeen op 11 december 2019

Overwegende dat:

 • Het de ambitie van de gemeente Noordenveld is, zoals verwoord in de Omgevingsvisie 2030, dat “In 2030  Noordenveld een vitale samenleving heeft, waarin iedereen meetelt , meedoet   en bijdraagt ”;
 • Dit zeker geldt voor kinderen en jongeren die opgroeien in Noordenveld;
 • Waar (langdurige) armoede volwaardig meedoen in de weg staat, we dat moeten/willen aanpakken.
 • Doorbroken moet worden dat armoede van generatie op generatie wordt doorgegeven.
 • Kinderen en jongeren die in (structurele) armoede opgroeien, minder ontwikkelings- en ontplooiingskansen hebben;
 • Het langdurig leven in armoede van kinderen en jongeren (overwegend) nadelige gevolgen heeft voor hun volwassen leven;
 • Leven-in-armoede niet altijd wordt opgemerkt; er dan sprake is van zogeheten stille armoede;

Constaterende dat:

 • De evaluatie van het armoedebeleid 10 juli 2019 ons positief stemt over de beschikbare gelden, de regelingen, de persoonlijke dienstverlening en de verwoorde warme aandacht voor jongeren en kinderen;
 • Tijdige herkenning van armoede onder kinderen en jongeren van belang is, evenals een respect- en  begripvolle aanpak ervan;
 • Specifiek armoedebeleid voor kinderen en jongeren in Noordenveld verder moet worden ontwikkeld;

Roept het college op:

 • Vanuit een regierol het bestaande beleid te ontwikkelen tot beleid ter bestrijding van (stille) armoede onder kinderen en jongeren, waarbij het herkennen en signaleren van (stille) armoede centraal staat, evenals adviseren, helpen en doorverwijzen;
 • Het geldbedrag dat door het Gemeentefonds ter beschikking is gesteld ook daadwerkelijk in te zetten voor kinderen en jongeren in (stille) armoedesituaties
 • Aan te sluiten bij  de Alliantie Kinderarmoede  om gebruik te kunnen maken van de daar aanwezige kennis en ervaring bij de ondersteuning van kinderen en jongeren in (structurele) armoede situaties;
 • De raad via de trimesterrapportages te informeren over de voortgang  en de resultaten bij het in kaart brengen van armoede onder kinderen en jongeren en om armoedige omstandigheden terug te dringen.

About Author


Admin